Ευκαιρίες Καριέρας

Αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως το σημαντικότερο συντελεστή της επιτυχίας και της διαχρονικής της εξέλιξης, η εταιρία παρέχει ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, μεριμνά για την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε εργαζόμενους όλων των κλάδων και βαθμίδων. 

Οι παροχές της Εταιρίας στους εργαζομένους της περιλαμβάνουν:


  • Yλοποίηση πλήθους εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο προσωπικό όλων των βαθμίδων 

  • Yποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών όσων στελεχών επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους

  • Eπένδυση στην υγεία των εργαζομένων, με τη θεσμοθέτηση του ιατρού εργασίας, την παροχή ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης και την παροχή μερικού επιδόματος τοκετού

  • Eπιδότηση μαθημάτων ξένων γλωσσών για τα παιδιά των εργαζομένων

  • Συνεργασία με άλλες εταιρίες για την παροχή προνομιακών τιμολογίων σε προϊόντα και υπηρεσίες για τους εργαζόμενους της εταιρίας (π.χ νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, εμπορικές εταιρίες κτλ).